Privacybeleid De Koperen Markies

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door De Koperen Markies BV (“De Koperen Markies BV”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

De beveiliging van uw persoonsgegevens zijn een grote prioriteit voor De Koperen Markies BV Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Met “u” en “uw” verwijzen we in deze verklaring naar de websitebezoeker. Wij raden u aan deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent.

Als u vragen of zorgen heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie door ons, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 9.

Wie zijn we?

Https://www.dekoperenmarkies.be en zijn een informatie- en verkoopplatform van speciale bieren met alcoholgehalte en aanverwante diensten en producten van De Koperen Markies BV. De bieren worden gebrouwen volgens een eigen recept.

In dit kader en eveneens om u een hoogwaardige dienstverlening te garanderen, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt conform de decretale en nationale wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679) van toepassing vanaf 25/05/2018 (hierna de ‘AVG’). Deze verwerking is uitgeschreven in onze Privacyverklaring die u hieronder kan raadplegen.

De Privacyverklaring geldt voor onze eigen websites, apps en andere diensten en faciliteiten die De Koperen Markies BV  en aanverwante bedrijven aanbieden. Daarnaast regelt deze verklaring ook het gebruik van cookies op de website.

De Koperen Markies BV is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van websites van derden en bronnen. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Rollen voor de bescherming van persoonsgegevens

Voor het onderhouden van onze eigen websites en het verlenen van daarmee verwante diensten zoals informatie verschaffen en de verkoop van goederen via eigen webshop, enz. wordt De Koperen Markies BV volgens de AVG beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dat De Koperen Markies BV verantwoordelijk wordt gesteld voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in: de bescherming van de gegevens, de duurtijd dat de gegevens worden opgeslagen, het juist gebruik van de gegevens etc.

Als verwerkingsverantwoordelijke, maakt De Koperen Markies BV gebruik van diverse beveiligings-technologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo worden uw persoonsgegevens bewaard op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. Ook is het voorzien dat er enkel geselecteerde mensen toegang hebben tot bepaalde data beperkt tot die
personen die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Gegevens die u aan ons meedeelt

Door onze website en webshop te gebruiken verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. Ouders of voogden die in de veronderstelling zijn dat De Koperen Markies BV persoonlijke informatie heeft verkregen van een kind jonger dan 18 jaar, verzoeken wij vriendelijk ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Contactformulier

De gegevens die u ons bezorgt via een contactformulier op onze websites, dienen om uw vraag omtrent informatie, prijs, of andere vragen te kunnen behandelen. AVG beschouwt deze gegevens als
identificatiegegevens en ze zijn niet gevoelig.

Verzamelde persoonsgegevens: E-mail, adres, voornaam en familienaam.

Registratie

De gegevens die u ons bezorgt om een bestelling te kunnen plaatsen via onze webshops, dienen om die bestelling te kunnen afhandelen. AVG beschouwt deze gegevens als identificatie gegevens en ze zijn niet
gevoelig.

Verzamelde persoonsgegevens: Login naam, e-mail, adres, geboortedatum, voornaam en familienaam

E-mail met vragen of probleemmeldingen

Als u ons stuurt via een rechtstreekse e-mail met een vraag of een melding van een probleem, dan zullen we uw gegevens gebruiken met het doel om uw vraag of probleemmelding te kunnen beantwoorden.

Verzamelde persoonsgegevens: E-mailadres, faxnummer of telefoonnummer en andere persoonsgegevens die in uw bericht staan.

Telefonische contacten

Als u ons via telefoon een vraag stelt dan zullen we uw gegevens opslaan in onze bestanden met het doel uw vraag te kunnen beantwoorden.

Verzamelde persoonsgegevens: Naam en familienaam, telefoon, e-mail, adres.

Beurzen

Als u ons bezoekt op een beurs en u laat uw persoonsgegevens achter in de vorm van een businesskaartje, een afspraak of een notitie in ons gastenboek, dan slaan we deze gegevens ook op onze bestanden.

Gegevens die wij verzamelen

De gegevens die wij zelf verzamelen zijn voornamelijk verbonden aan het verschaffen van informatie en uw aankopen op onze webshop en dienen bijgevolg om onze diensten goed te kunnen uitvoeren.

Als u nog geen klant bent bij ons maar u heeft wel al contact met ons opgenomen, dan verzamelen wij uw gegevens om een dossier op te maken.

Bij het bezoeken van onze websites verzamelen wij gegevens die uw gebruikservaring van de website in kaart brengen. Hiervoor verwijzen wij naar onze "Cookieverklaring".

Gegevens die wij ontvangen van derden

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te vervolledigen maken wij gebruik van publieke registers en bronnen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Ook maken wij gebruik van kredietwaardigheidskantoren en kredietinstanties voor de betaalservices en betalingsopvolgingen zoals een incassobureau.

Voor het invullen van vacatures, werken wij samen met HR-bedrijven.

Waarom worden uw persoongegevens verwerkt?

Klantenbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst, advies of ondersteuning vraagt, of op een andere manier een overeenkomst afsluit met De Koperen Markies BV, worden enkel de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Service verbetering

We kunnen gebruik maken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van uw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met u (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van u aan onze klantendienst.

Ook als u de websites van De Koperen Markies BV bezoekt, plaatst deze ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel, dit om uw bezoek te optimaliseren en om onze website performant te maken.

In de cookieverklaring van De Koperen Markies BV vindt u gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerking van gegevens en uw rechten in dat verband.

Direct marketing en prospectie

De Koperen Markies BV  kan persoonsgegevens van klanten, bezoekers van de websites of personen die op een andere manier met ons in contact komen gebruiken voor direct marketing en prospectie. De persoonsgegevens van prospecten verwerken we enkel na uitdrukkelijke toestemming. We
verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk om het contract en dus om de dienstverlening van De Koperen Markies BV te kunnen waarborgen. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van De Koperen Markies BV om te ondernemen.

Personeelsuitbreiding

Wij verwerken ook gegevens van kandidaten sollicitanten. Deze gegevens verwerken we zodat we met de kandidaat contact kunnen opnemen en op basis van het curriculum, al dan niet aangevuld met interviews, de kandidaat als werknemer in dienst kunnen nemen.

Wanneer we beslissen om de kandidaat niet onmiddellijk in dienst te nemen, vragen we toestemming om de gegevens in onze reservedatabank te mogen bewaren.

Hoelang worden uw persoonsgegvens bewaard?

De Koperen Markies BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

De Koperen Markies BV  bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt voor klantenbeheer gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De Koperen Markies BV bewaart persoonsgegevens verworven door bezoek aan de websites voor maximum 3 jaar.  Persoonsgegevens gebruikt voor prospectie, het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde reclame, worden 5 jaar bewaard.

De Koperen Markies BV bewaart persoonsgegevens verworven tijdens rekruteringsprocessen maximaal voor 5 jaar enkel als u toestemming heeft gegeven om in onze databanken als wervingsreserve behouden te worden.

U heeft te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking via sales@dekoperenmarkies.com,
mits een procedure van identificatie. Na deze controle worden uw voorkeuren en/of gegevens die buiten de wettelijke bewaartermijnen vallen, verwijderd en/of wordt u gewist uit al de communicatiekanalen.

Worden uw persoongegevens gedeeld met derden?

De Koperen Markies BV geeft enkel persoonsgegevens door aan verwerkers die we inschakelen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Als dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening en om vooropgestelde doeleinden te realiseren, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met andere vennootschappen van De Koperen Markies BV. We
garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze persoonsgegevens.

De Koperen Markies BV deelt uw persoonsgegevens met de overheid als dat noodzakelijk is om aan een bepaalde wet te voldoen.

De Koperen Markies BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Wat zijn uw rechten?

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze laten wijzigen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen indien mogelijk, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten/kunnen) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om bijvoorbeeld juridische stappen te ondernemen.

U heeft ook het recht zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Bovendien heeft u recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere
vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u:
- zelf de instellingen van uw klantenaccount aanpassen; en/of
- contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina of het contactformulier

Uitzonderingen

Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u al over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering, het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting loopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Informatiepunt

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, om vragen te stellen die verband houden met uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan of om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via:

Adres maatschappelijke zetel: De Koperen Markies BV, Groenstraat 14, 1730 Asse, België
Telefoon: 03.201.52.30. Bereikbaarheid kantoren: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: sales@dekoperenmarkies.com, t.a.v. de Privacy en Databeveiligingsverantwoordelijke
BTW- nummer: BE0748.758.24
Contactformulier: u kan ons ook een bericht sturen via het contactformulier.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00 -  contact@apd-gba.be).